Privatumo politika

Privatumo (slapukų) politika ir duomenų apsauga

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. MB „FastCar LT“ (toliau „Bendrovė“), gerbdama savo klientų, įskaitant https://fastcar.shop svetainės (toliau „Svetainė“) lankytojų ir jos pirkėjų (toliau – Klientai), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti savo asmens duomenų ir savo, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi Bendrovės interneto svetaine ar jos teikiamomis paslaugomis arba pirkdami bet kokias Bendrovės siūlomas prekes, tuo pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus tas, kurios susijusios su duomenų tvarkymo veiksmais, kurių atlikimas bus reikalingas). atskiras jūsų sutikimas). Laikoma, kad Klientai susipažino su Privatumo politika registruodamiesi Svetainėje, jie pažymi langelį po šios Privatumo politikos tekstu. Su Privatumo politika ne kartą galima susipažinti Svetainėje šiuo adresu: https://www.signeda.lt/privacy-policy.

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo judėjimo nuostatų. tokių duomenų, ir panaikinant Direktyvą 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą. Lietuvos (toliau – LEC) ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

2. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos.

2.1. „Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra tas, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, pvz., vardą, pavardę, identifikavimo numerį, vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba vieną ar daugiau veiksnių, būdingų fiziniams, fiziologiniams, genetinė, psichinė, ekonominė, kultūrinė ar socialinė to fizinio asmens tapatybė.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus, informuotas ir nedviprasmiškas duomenų subjekto pageidavimų nurodymas, kuriuo jis pareiškimu arba aiškiais patvirtinančiais veiksmais reiškia sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis. arba ji.

2.4. „Tvarkymas“ – tai bet kokia operacija arba operacijų rinkinys, atliekamas su asmens duomenimis arba asmens duomenų rinkiniais automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar keitimas, paieška, konsultavimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitaip padarant prieinamą, suderinimas ar derinimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

2.6. „Duomenų valdytojas“ – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė MB „FastCar LT“, įmonės kodas: 305780703, buveinės adresas: V. Krėvės pr. 100-505, LT-50382 Kauno r.

2.7. „Slapukas“ – tai nedidelė tekstinės informacijos dalis, kuri automatiškai sukuriama naršant svetainėje ir išsaugoma jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta asmenims siūlyti prekes ar paslaugas paštu, telefonu ar kitomis tiesioginėmis priemonėmis ir (arba) sužinoti jų nuomonę apie siūlomas prekes ar paslaugas.

3. Kokius asmens duomenis renkame?

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir/ar pirkdami prekes Svetainėje ar kitaip užsakydami paslaugas: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefonas, duomenys, susiję su paslaugų teikimu paslaugas, užsakymo duomenis, sąskaitų numerius, mokėjimo duomenis, informaciją apie sutikimą ir nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžius ir bet kokius kitus duomenis, kuriuos be aukščiau nurodytų pateikiate savo iniciatyva registruodamiesi, užsakydami paslaugas. ir (arba) perkant prekes. Jūsų asmens duomenis Bendrovė saugo mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų nuo bendradarbiavimo pabaigos.

3.2. Jūsų asmens duomenis, kurie buvo surinkti ir kuriuos netiesiogiai pateikiate registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir/ar pirkdami prekes Svetainėje, Bendrovė toliau tvarko, ty aukščiau nurodyti duomenys automatiškai renkami iš kompiuterių ir/ar mobiliųjų įrenginių, kuriuos naudojate prisijungiate prie Svetainės: prisijungimo IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, svetainės, kuriose lankėtės prieš įeidami į mūsų svetainę, duomenys apie naudojimąsi paslaugomis ir kt. Šiuos duomenis Bendrovė saugo laikotarpiu nuo mūsų bendradarbiavimo ir, priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jeigu yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus asmens duomenis šiais tvarkymo tikslais: Bendrovės klientų identifikavimui savo informacinėse sistemose registruojantis Svetainėje ir prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ir/ar prekių tvarkymui ir tvarkymui, apskaitos dokumentų tvarkymui. dėl paslaugų užsakymo, prekių pristatymo užbaigimui ir valdymui, susisiekimui su jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik gavus išankstinį duomenų subjektų sutikimą).

5. Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

5.1. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys būtų: tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, renkami nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; adekvatūs, svarbūs ir apsiriboja tuo, kas būtina, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi; tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami; ir tvarkomi tokiu būdu, kuris užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudojant atitinkamas technines ar organizacines priemones.

6. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises, kurias įgyvendinsime gavę Jūsų prašymą (el. paštu info@fastcar.shop; paštu šiuo adresu: V. Krėvės pr. 100-505, LT-50382 Kaunas rajonas)

6.1. Atlikus tinkamą tapatybės patvirtinimą:

6.1.1. susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi;

6.1.2. reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs Jūsų asmens duomenys;

6.1.3. kad būtų užpildyti neišsamūs jūsų asmens duomenys,

6.1.4. gauti iš Bendrovės, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų ištrinti, jei:

6.1.5. jie nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;

6.1.6. atšaukėte savo sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti;

6.1.7. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

6.1.8. ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

6.1.9. gauti iš Bendrovės duomenų tvarkymo apribojimą;

6.1.10. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę prašyti, kad Bendrovė asmens duomenis perduotų kitam duomenų valdytojui);

6.1.11. nesutikti, kad būtų tvarkomi su Jumis susiję asmens duomenys (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais ar pan.).

6.2. Informuojame, kad jeigu manote, kad buvo pažeistos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.1. Bendrovės naujienlaiškius siųsime Jums el. paštu ir/ar teirausmės apie esamų paslaugų kokybę tik gavę išankstinį Jūsų sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.
7.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el.
7.3. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiesioginės rinkodaros tikslais tol, kol atsisakote tiesioginės rinkodaros pranešimų.

8. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

8.1. Bendrovės darbuotojams prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik tada, kai tai būtina jų pareigoms atlikti ir tik su sąlyga, kad darbuotojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo reikalavimų.

8.2. Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kai tam yra teisinis pagrindas, atsakydama į oficialius valstybės institucijų ir teismo prašymus (tačiau tik užtikrindama, kad prašymai yra teisėti), ir kitiems tretiesiems asmenims. su jūsų sutikimu.

8.3. Mes pasitelksime tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie suteikia garantijas, kad įgyvendintume atitinkamas technines ir organizacines priemones taip, kad tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir užtikrintų Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių apsaugą.

8.4. Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus ar bendro rašytinio Bendrovės leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys, susiję su atitinkamų paslaugų teikimu Jums, gali būti perduodami į kitas šalis (įskaitant trečiąsias šalis), tačiau tik gavus Jūsų sutikimą.

9. Slapukų naudojimas

9.1. Siekdami pagerinti Jūsų patirtį Svetainėje naudojame slapukus – mažas tekstinės informacijos dalis, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir išsaugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir leidžia sekti lankymosi Svetainėje trukmę ir dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie srautą į svetainę. Analizuodami šiuos duomenis galime patobulinti svetainę ir padaryti ją patogesnę vartotojui. Svetainėje galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti savo sutikimą juos naudoti pakeisdami nustatymus ir ištrindami išsaugotus slapukus.

10. Svetainėje naudojamos nuorodos.

10.1. Svetainėje bus nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, teisės aktus ir socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių tinklalapiams, į kuriuos Svetainėje pateikiamos nuorodos, taikomos tų svetainių privatumo politikos, todėl Bendrovė neprisiima atsakomybės už bet kokį tuose tinklalapiuose esančios informacijos turinį, jų veiklą ir jų nuostatas. privatumo politika.

Naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad suteiktume jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Jei ir toliau naudositės šia svetaine, manysime, kad esate ja patenkinti.

Privatumo politika Priimti
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę